BKR bij leenofferte

Een aanvraag doen om geld te lenen

Wanneer u geld wilt lenen, kunt u hiertoe dus een aanvraag doen c.q. een offerte aanvragen bij een geldverstrekker. Vraag altijd meerdere offertes aan, bij verschillende geldverstrekkers. Een kredietverstrekker zal beslissen of hij u geld wil lenen en hoeveel, op basis van uw kredietwaardigheid en beoordeelt daartoe de volgende aspecten:


· Er worden eisen gesteld op het gebied van de combinatie van inkomen, gezinssamenstelling en vaste lasten. Aan de hand hiervan kan de kredietverlener ook beoordelen hoeveel u verantwoord zou mogen lenen.

· De BKR toetsing zal door iedere geregistreerde geldverstrekker worden gedaan; dit houdt in dat de kredietverlener bij het BKR informatie inwint over welke kredieten u heeft lopen en of u nu en in het verleden uw kredieten netjes heeft afgelost. Bij geconstateerde problemen inzake aflossing van kredieten kan dit leiden tot het weigeren van een krediet.

Op basis van deze informatie beoordeelt de geldverstrekker of hij u geld wil lenen, hoeveel en tegen welke voorwaarden en zal hij u een offerte doen toekomen. Overigens zullen veel geldverstrekkers u al voordat men de BKR toets heeft gedaan, een offerte verstrekken onder voorbehoud van de informatie die uit deze toets volgt. Dit heeft ook te maken met het feit dat het opvragen van de BKR informatie tijd en geld kost en men deze handeling pas uit wil voeren wanneer iemand akkoord is met de offerte, dus ook daadwerkelijk geld wil lenen.

Kenmerken van een offerte

Nadat een geldverstrekker heeft bepaald of hij u op basis van uw kredietwaardigheid geld wil lenen, zal hij u een passende offerte doen toekomen. Let er op dat de offerte vrijblijvend moet zijn en welke gevolgen ondertekening van de offerte heeft. In de offerte wordt o.a. vermeld:

· Personalia en gegevens contractanten, dus de kredietaanvrager en kredietverstrekker. De algemene voorwaarden die gehanteerd worden.

· Welke leenvorm betreft het, persoonlijke lening, doorlopend krediet, rentekrediet of hypotheekkrediet.

· Het geldbedrag dat geleend wordt. Kan men tussentijds een bedrag dat intussen afgelost is weer opnemen (doorlopend krediet).

· Wat is de totale kredietvergoeding, dus wat betaalt men in totaal terug aan de geldverstrekker. Wat is de kredietvergoeding per periode, welk deel hiervan is de aflossing van het geleende bedrag en welk deel hiervan is de rente. Is er sprake van gelijke termijnbetalingen of zijn deze in de tijd qua bedrag oplopend of aflopend.

· Het rentepercentage en is dit vast of variabel. Wat is de effectieve rente op jaarbasis en let er op dat dit niet hoger mag zijn dat het wettelijk toegestane percentage.

· De looptijd van het krediet. Is er een aflossingsvrije periode (rentekrediet). Wordt er boeterente gehanteerd bij het vroegtijdig aflossen van het krediet.

De offerte voor een lening

Wanneer u voor uitgaven staat die u zelf niet kunt bekostigen, zoals de aanschaf van een auto of nieuwe badkamer, dan kunt u overwegen om een lening te nemen. Deze lening moet u ook weer terugbetalen, dus u spaart in feite achteraf en u betaalt door de verschuldigde rentevergoeding meer terug dan u geleend heeft.