De erfenis vereffenen

maart 4, 2022 by
Filed under: Uncategorized 

Bij overlijden laat de overledene vaak een erfenis achter. De erfgenamen kunnen deze erfenis aanvaarden. Indien de erfenis wordt aanvaardt moet deze vaak worden vereffend. In dit artikel gaan we dieper in op wat het ‘vereffenen’ is van een nalatenschap.

De erfenis beneficiair aanvaarden

De erfgenamen kunnen de nalatenschap van de overledene volledig of voorlopig beneficiair aanvaarden. Dit gebeurt vaak als de overledene ook schulden had. De vereffenaar is dan verantwoordelijk voor het vereffenen van deze schuld(en).

Dit houdt in dat de vereffenaar de taak op zich neemt om de schuldeisers terug te betalen met de waarde van de erfenis. Als u beneficiair aanvaardt, betekent dit dat u de erfenis wettelijk moet afhandelen. Alle erfgenamen krijgen samen de taak van vereffenaar. Bij beneficiair aanvaarden betalen de erfgenamen de schulden van de overleden persoon dus niet van hun eigen geld.

De taken van de vereffenaar

Welke taken heeft een vereffenaar? Indien een erfgenaam ook vereffenaar is, dan is hij verantwoordelijk voor het beheren en vereffenen van de nalatenschap. Hier komen een aantal specifieke taken bij kijken.

Oproepen van de schuldeisers

De vereffenaar is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van alle schuldeisers van het overlijden. Ze worden dan opgeroepen om door te geven aan de vereffenaar wat zij te vorderen hebben. Een kantonrechter kan bepalen of de oproep in de krant moet worden opgenomen.

Opmaken van een boedelbeschrijving

Als vereffenaar moet een boedelbeschrijving worden opgemaakt. Een boedelbeschrijving is een document waarin alle schulden en baten worden opgesomd. Alle erfgenamen en schuldeisers of andere belanghebbende moeten deze boedelbeschrijving kunnen inzien. Dit document moet daarom worden aangegeven bij een boedelnotaris.

Verzoek om ontheffing terinzagelegging

De vereffenaar kan ook een verzoek indienen om te worden ontheven van de bovengenoemde taak. Afhankelijk van de omvang van de nalatenschap zal de kantonrechter u deze ontheffing verlenen. Met dit verzoek kun je voorkomen dat anderen informatie kunnen krijgen over de omvang van de nalatenschap.

Uitkeren van vorderingen aan de schuldeisers en het verdelen van de erfenis

De goederen en vermogen van het nalatenschap moeten worden verkocht om de openstaande schulden af te betalen. Blijft er een positief saldo open na het terugbetalen van de schuldeisers? Dan moet dit nog worden verdeeld onder alle erfgenamen.

Opheffing of kosteloze vereffening

Soms kan het zijn dat de schulden meer bedragen dan de waarde van de nalatenschap. De vereffenaar kan dan een verzoek indienen bij de kantonrechter om een opheffing van de nalatenschap uit te voeren.

Vereffenen nalatenschap in goede handen

U kunt een executeur testamentair benoemen om de verantwoordelijkheid van de vereffening op zich te nemen na overlijden. Een professionele vereffenaar kan onvoorziene problemen voorkomen en de vereffening netjes laten verlopen. Zo worden alle belangen behartigd van de erfgenamen.

Comments

Comments are closed.